Вход за членове:

(23.10.2021)
Седмичен бюлетин - 10-08-2010
Четвърто издание
Уважаеми колеги,

Както Ви е известно на 02.08.2010 год. новото ръководството на Съюза, даде своята първа пресконференция в БТА. На нея бяха засегнати едни от най-болезненитепроблеми стоящи пред практикуващите ветеринарни лекари. Проблеми, които нипритесняват от години, като професионалисти-имащи определени социалниангажименти, като данъкоплатци-поставени в невъзможност да изпълнят коректнозадълженията си към държавата и не на последно място, като родители. Бяха казани наглас темите, които отдавна вълнуват съсловието-относно: липсата на адекватнареформа в бранша, недостатъчно ефективния контрол по отношение търговията слекарства с карентни срокове и проследяемостта на остатъчните вещества впродукцията от животински произход, липсата на договорни взаимоотношения междуветеринарните лекари и фермерите, неизпълнението на договорите по ДПП от странана Възложителя, подготвянето на промени в законите за ветеринарномедицинскатадейност и закона за съсловна организация без участието на пряко заинтересованитестрани и др.
Както знаете, пресконференцията беше отразена в огромен на брой медии-печатни иелектронни, и намери широк обществен отзвук.
Същият ден в гр. София се проведе и извънреден НС на БВС. За решенията на НСможете да се осведомите от публикувания протокол.
За съжаление прави впечатление фактът, че част от членовете на НС и някои отпредседателите на областни колегии, явно не осъзнават или не искат да осъзнаятзначението и важността на единението и единодействието, във време, когато сеотвоюват позиции, авторитет и се защитават права. Конфронтацията и разцеплениетона Съюза в този решаващ за бъдещето ни като независимо и саморегулиращо сесъсловие момент, няма да донесат нищо положително за практикуващите колеги.Опитите за дестабилизиция и дискредитиране на ръководството, и отказът засъдействие, звучат най-малкото неубедително, когато за два месеца всички ние сеопитваме да наваксаме бездействието и изгубеното време през изтеклите две години, аот членове на съюза вече се повдига въпросът „ всъщност на чия страна са същите тезиколеги?!“.
Категорично заявяваме, че няма сключено споразумение с г-н Найденов, за разплащанена дължимите суми за първото полугодие на годината, както е публикувано на сайта наМЗХ. Факт е, че с ресорното ни министерство се контактува трудно поради липсатана регулярен диалог. Факт е, че по важни въпроси отнасящи се до БВС се търсисъдействието и се толерира мнението на хора, които открито не спазват или отказватда спазват законите уреждащи ветеринарната практика, в частност ЗВМД и ЗСОВЛБ,но за чието изменение се настоява, а се игнорира цяло едно съсловие.
Пример в това отношение е д-р Божидар Асенов, който многократно е заявявалпублично подобни позиции и който присъства на срещата в МЗХ . Д-р Асенов е спрекратено членство в ОК на БВС Перник от м.Март 2010 год. Въпреки, че за това еуведомен съответния директор на РВМС - отговор и ответна реакция липсва. Това не еединичен случай, което говори за наличието на двойни стандарти по отношениеспазването на законите в страната. И точно подобни хора настояват най-активно запромяна в ЗСОВЛБ. Целта им е прозаична и сме сигурни, че всички вие се досещате,чии интереси искат да защитават!?
Това още по-ясно пролича на проведената среща на 05.08.2010г в МЗХ, на която ниенастоявахме за конструктивен диалог по наболелите проблеми на практикуващитеветеринарни лекари, на ветеринарната професия като цяло и намирането на пътищатаза решаването им. Същата протече по-скоро като монолог от страна на МЗХ, НВМС ипредставители на организации без пряко отношение към нашата проблематика. По тазипричина ние като ръководство на Съюза продължаваме да твърдим, че МЗХ в лицетона министър Найденов отказва да осъществи конструктивен диалог с нас -практикуващите ветеринарни лекари. Липсата на уважение от страна на голяма част отприсъстващите към нашето съсловие и неговите представители, демонстриранатаарогантност и отношението им към законодателството в страната, ни дават основаниеда вярваме, че сме на прав път и сили да отстояваме позициите на Съюза като корективпри вземането на решения в областта на ветеринарията.
Следващата ни стъпка, ще бъде да сезираме Европейската комисия и нашитеевропейски партньори за готвените промени във ветеринарномедицинската дейност,които са на път да сътворят група хора мотивирани единствено от лични интереси и впротивовес с демократичните принципи, правила и норми, както и с утвърденитеевропейски практики Както още стана ясно на въпросната среща, съществуването наБВС в сегашния му формат едва ли не е „проблем“, а законодателството трябва да сепромени така , че държавните служители осъществяващи контролни функции, отпонеделник до петък да контролират, а в извън работно време, събота и неделя да„лекуват” в клиниките си!?
Коментарът и изводите оставяме на Вас.
Уважаеми колеги, за да покажем нашето отношение по всички проблеми, които нивълнуват и ни пречат да бъдем наистина професионалисти, гордеещи се с избора си напрофесия, до края на този месец ще протестираме символично, като на ръцете си носимленти с надпис „ПРОТЕСТ”. Всеки от вас може да получи лентичка от своя областенпредседател. Бъдете активни и дайте своите предложения за други акции в тази насока.Междувременно беше изпратено второ писмо до г-н Бойко Борисов-министърпредседател на страната. Писмото може да прочетете на сайта.Солидарни сме с изискването ви за получаване на своевременна информация, засъбитията които се случват, но сами разбирате, че това не може да се случва толковабързо, защото всичко изисква технологично време. Отново ви призоваваме даподдържате по-тесен контакт, както с областните председатели, така и спредставителите си от Националния съвет.Пожелаваме на всички успешна и ползотворна седмица!
От ръководството


Име на файла Размер Тип
Седмичен бюлетин (4) - 10-08-2010 48 Kb pdf