Какво е продължаващо ветеринарномедицинско обучение?

default
Придържайки се на принципа Учене през целия живот“, продължаващото ветеринарномедицинско обучение/ПВО/ е ангажимент за непрекъснато учене през целия професионален път на всеки ветеринарен лекар.
ПВО насърчава професионалното развитие за придобиване на нови знания и компетенции, усъвършенстване на съществуващи такива, запознаване с новости,методи и достижения във ветеринарната медицина.
Съгласно Решение № 8 от Протокол №50/ 08-09.01.2020 год. на редовно заседание в гр. Стара Загора Националният съвет на Български ветеринарен съюз/БВС/ утвърждава Единна  точкова система  за оценка на формите и дейностите на ПВО, приема Правилник за дейността, устройството и управлението на продължаващото ветеринарномедицинско обучение в Република България и  Акредитационен съвет/АС/ към БВС. 
Всички акредитирани събития с гласувани брой точки и с официално издадени становища на Акредитационния съвет, се публикуват на сайта на БВС.
За тригодишен период всеки член на БВС е длъжен да покрие 150 точки или средно годишно  минимум 50 точки, като 2/3 от точките да са от присъствени събития.
За удостоверяване на брой точки , между 01-31 декември на текущата година, всеки член на БВС подава към  секретаря на областната си колегия своя годишен доклад за самооценка на ПВО/Приложение 2/ и копия от придобитите сертификати от обучения.