Национален съвет

default
Националният съвет (НС) на Български ветеринарен съюз се състои от председател, двама заместник-председатели, главен секретар и двадесет и осем членове – представители на всяка областна колегия.
За членове на НС на БВС могат да бъдат избирани практикуващи ветеринарни лекари с минимум 5-годишен професионален стаж.
Националният съвет е с мандат 5 години без ограничение на броя на мандатите на членовете му, а председателят и главният секретар не могат да бъдат преизбирани за повече от два мандата.
Правомощията на Националния съвет са:
 • свиква Общото събрание, осигурява изпълнението на неговите решения и се отчита пред него;
 • избира главния секретар;
 • координира управлението на имуществото и финансовите средства;
 • създава и поддържа публичен национален регистър на членовете на БВС;
 • дава становища по проекти на нормативни актове в областта на ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на хората и животните от зоонози и епизоотии;
 • ръководи дейността на БВС при изпълнението на функциите му;
 • предлага на Общото събрание приемането на бюджета на БВС;
 • утвърждава бюджетите на областните колегии;
 • ежегодно определя размера на минималните цени за извършване на ветеринарномедицински дейности от регистрираните ветеринарни лекари;
 • организира и провежда курсове за повишаване на квалификацията, семинари и други за професионално обучение на ветеринарните лекари;
 • създава и поддържа страница в интернет;
 • подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на БВС;
 • защитава доброто име на БВС.